معرفی معاونت

دکتر مهدی مهدوی عادلی

دکتری تخصصی سازه

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: